Ünye Net Haber/Çakır Medya/Çakır Tv

VALİLİKTEN MANGALCILARI ÜZECEK KARAR

VALİLİKTEN MANGALCILARI ÜZECEK KARAR
27 Ağustos 2020 - 9:31

ORDU VALİLİĞİ HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 26.08.2020 tarihinde saat 09.00’da Ordu Valisi Tuncay SONELBaĢkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı maddaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. Maddeleri, ĠçiĢleri Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğünün07/08/2020 tarih ve 12922 sayılı yazıları uyarınca aĢağıdaki kararları almıĢtır.ALINAN KARARLAR

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yenitip Koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısının azaltılmasıyönünde çalıĢmalar devam etmektedir. Bu durum toplumsal hayatta olduğu gibi birçok kamu kurumve kuruluĢlarının görevlerini ifa etmelerinde bir takım olumsuzluklar meydana getirebilmektedir.Bu durumlardan biriside ülkemizde mevsimsel olarak içinde bulunduğumuz aylarda meydana gelen vorman yangınlarıdır.Orman yangınları ile etkin mücadelenin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüĢtür.Bu kapsamda Ordu ili genelinde;1- Ormanlık alanlarda yetkili kurumlarca belirlenmişĢ olan mangal/semaver/ateş yakılabilecekmesire yerleri ile ormanlık alanların civarında yer alan, piknik yapılan, orman sayılmayan sahalarda mangal/semaver/ateĢ yakılabilecek yerler aĢağıda belirtilmiştir.Bu alanlarda 31.10.2020 tarihine kadar mangal/semaver/ateĢ yakılmasına saat 20:00’dan sonra müsaade edilmeyecek, izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dıĢında ateĢ yakmak veyaizin verilen yerlerde yakılan ateĢi söndürmeden mahalli terk etmek yasaktır.Bahse konu mangal/semaver/ateĢ yakılabilecek yerler haricinde; ormanda veya ormanlık alanlarıncivarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek yerlermangal/semaver/ateĢ yakılmasına yasak olan yerlerdir. Yasaklara uymayanlar hususunda;ormanlık alanlarda Orman ĠĢletme Müdürlüklerince, orman sayılmayan alanlarda ise Ġl/ĠlçeJandarma Komutanlıkları ve Ġl/Ġlçe Emniyet Müdürlüklerince adli ve idari iĢlemler uygulanacaktır

2 / 4İL İLÇE MEVKİİ ADI ADI ALANI

2- Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karĢısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda aşağıdaki Ģekilde gerekli adli ve idari iĢlemler yapılacaktır. 6831 Sayılı Orman Kanununun 08/02/2008 tarih ve 5728 sayılı yasa 105, 107 ve 110. maddelerinde belirtilen cezalar: a- Orman teşkilatında görevli olanlardan yangın yerine yardım göndermeyenlerle, alaka göstermeyenler. (T.C.K. 170. mad. göre 6 aydan 3 yıla kadar hapis. 105/2 fıkra) b- Kuraklık veya yangın nedeniyle olağanüstü zamanlarda alınan tedbirlere uymayanlara 392,00- TL. idari para cezası uygulanır. (107. mad. En büyük mülki amirce Kabahatler Kanununun 32. maddesine göre verilir.) c- Orman idaresince belirlenen konak yerlerinden başka yerlerde geceleyene 150,00-TL. idari para cezası uygulanır. (110/1 fıkra. Orman işletme ġerliklerince) d- Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakan ve yakılan ateĢi söndürmeden mahalli terk edenlere. (1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası 110/2 fıkra) e- Ormanlarda sönmemiş sigara veya yangına dolaylı yol açabilecek madde atmak. (1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası 110/2 fıkra) f- Ormanlara dört kilometre mesafede ve 6831 Sayılı Orman Kanununun 31. ve 32. maddeleri kapsamına giren köy hudutları içinde anız ve benzeri bitki örtüsünü yakanlara. (1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası 110/2 fıkra) g- Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle orman yangınına sebebiyet verenlere 2 yıldan 7 yıla kadar hapis. (110/3 fıkra) h- Kasten orman yakanlara 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezası (110/4 fıkra) i- Terör amaçlı orman yakılması halinde müebbet hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezası (110/5 fıkra) uygulanacaktır. Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara 2. Maddede belirtilen adli ve idari işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiĢtir.

<
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-