Ünye Net Haber/Çakır Medya/Çakır Tv

İstihdam Teşvikleri Son Başvuru Tarihleri Yaklaşıyor

İstihdam Teşvikleri Son Başvuru Tarihleri Yaklaşıyor
25 Nisan 2019 - 15:19

2019 yılı istihdam teşvikleri kapsamında Yeni İstihdama Ücret Desteği ve İşe İlk Adım Projesidesteklerinden yararlanma için son tarih 30 Nisan 2019’dur.

Yeni istihdam edilen kişiler için ücret, prim ve vergi desteği sağlayan bu istihdam teşviklerinin süresi sona ermeden işverenlerimizin yararlanması beklenmektedir.

Diğer taraftan İlave istihdam teşviki, Kadın,Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki, Asgari Ücret Desteği, İşbaşı Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) gibi teşvikler ve programlar devam etmektedir.

ÜÇ AYLIK ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASI

İşverenlerin 2018’de en az işçi çalıştırdıkları aydaki çalışan sayısına ilave olarak bu yıl Şubat, Mart ve Nisan aylarında sağlayacakları ilave istihdam için 3 ay süreyle ücret desteği sağlanmaktadır. Söz konusu teşvikten yararlanan işverenlerden bu kişileri 3 ayın sonunda 6 ay istihdam etmesi hedeflenmektedir.

Sigortalıda aranan şartlar:

İşe alındıkları aydan öncekiüç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasındaözel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri gerekmektedir.

İşyeri yönünden aranılan şartlar:

Özel sektör işverenine ait olması,

Sigortalının 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları dönemine ilişkinişe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki uzun vadeli sigorta kollarındanen az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilaveolarak çalıştırılması,

Aylık prim ve hizmet belgelerininyasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları,

Tahakkuk eden sigorta primlerininyasal süresi içinde ödenmesi,

Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammıborçlarının bulunmaması,

Çalıştırdığı kişilerisigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönündeherhangi bir tespitin bulunmaması,

gerekmektedir.

Destek tutarı:

01.02.2019 ile 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için işe alındıkları aydan başlamak üzere işverenlere3 aylık süre ile günlük 67,36-TL aylık net asgari ücret düzeyinde (2.020,90 TL) destek sağlanmaktadır. Ayrıca bu dönem için;

İmalat veya bilişimsektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının6.822,40TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (959,40 ila 2.558,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 ila 2.712,14 TL)

Diğer sektörlerdefaaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (959,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 TL)

Böylece destek tutarıimalat ve bilişim sektöründe aylık 4.733-TL, diğer sektörlerde ise aylık 3.134-TL’yi bulabilecektir.

  • Ücret desteği SGK tarafından işyerininilgili ayda veya sonraki aylarda oluşacak prim borçlarından mahsup edilmesi,işverene ödeme yapılmaması şeklinde uygulanacaktır.

İŞE İLK ADIM PROJESİ

Proje sayesindeyüksekokul veya fakültelerden mezun olan 18-29 yaş aralığındaki gençlerin;

İşgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması,

Eğitim hayatında edindikleri teorik bilgileri işyerinde pratikle birleştirmelerini sağlamak,

İşgücü piyasasında daha uzun süre istihdam edilmelerini sağlamak ve

Nitelikli işgücü talebinde bulunan işverenlerin de aradığı özelliklere sahip işgücünü istihdam edebilmelerini temin etmek hedeflenmiştir.

Zorunlu istihdam süreci tamamlandıktan sonra program katılımcılarının12 ay süreyle istihdam etmeye devam edileceğine dair taahhüt verilmesi ve yeni bir sözleşme imzalanması durumundaistihdam edilecek bu kişiler için;

Zorunlu istihdam sürecinde net asgari ücretin %50’si,

İsteğe bağlı istihdam süreci için 12 ay süresince net asgari ücretin %25’i tutarında destek sağlanacaktır.

Destek,30 Nisan 2019’a kadar başlatılacak işbaşı eğitim programları için geçerli olacaktır.

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

2018’de Cumhurbaşkanımız liderliğinde Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında hayata geçirilen İlave İstihdam Teşviki ileimalat ve bilişim sektörüvekadın, genç ve engellilere yönelik destek tutarında ve süresinde farklılaştırma yapılmıştır.

Teşvik kapsamında özel sektör işverenlerineönceki takvim yılındaki ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam edecekleri her bir sigortalı için prim ve vergi desteği sağlanmaktadır.

Teşvik 4447 sayılı Kanunun Geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.

Sigortalıda aranan şartlar:

İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerinceistihdam edilmeleri

gerekmektedir.

İşyerinde aranan şartlar:

Özel sektör işverenine ait olması,

Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,

Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

gerekmektedir.

Destektutarı:

Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.

İmalat veya bilişimsektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının6.822,40TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (959,40 ila 2.558,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 ila 2.712,14 TL)

Diğer sektörlerdefaaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (959,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 TL)

Destek Süresi:

2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek18 aysüreyle uygulanacaktır.

Ek Kurallar:

Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri; 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır.

Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Asgari Ücret Desteği 2016-2017’de 12 ay; 2018’de ise 9 ay olarak uygulanmıştı.

2019’da yapılan yasal düzenleme ile destek süresi 12 aya çıkarılmış ve destek tutarı işyeri büyüklüğüne göre farklılaştırılmıştır. Bu kapsamda;

500 ve üzeri sayıda çalışanı olan işyerleri için çalışan başına aylık
101 TL,

500’den az çalışanı olanlar için çalışan başına aylık 150 TL destek sağlanmaktadır.

Yararlanma Şartları;

01.01.2019 tarihinden önce tescil edilmiş işyerlerinde;

2019/Ocak ila 2019/Aralık aylarında bildirilen sigortalı sayısı2018/Ocak ila 2018/Kasım aylarında en az bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısından az olmamalı, kazançları eksik bildirilmemeli,

2018 yılının aynı ayındagünlük SPEK tutarı 102 TL ve altında (toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde 203 TL ve altında, linyit ve taşkömürü işyerlerinde ise 271 TL ve altında)olan uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı toplam prim gün sayısı bulunmalıdır.

2019 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinde;

Cari ay primleri yasal süresi içinde ödenmeli, Kuruma ödeme süresi geçmiş borcu bulunmamalı, borç bulunması halinde ilgili borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı, kayıtdışı sigortalı çalıştırılmamalı, bildirilen sigortalılar fiilen çalıştırılmalı ve kazançları eksik bildirilmemeli

Destek Tutarı;

2019 yılından önce tescil edilen işyerleri için sigortalı sayısının belirlenmesinde 2018/ Ocak ila 2018/Kasım ayında bildirilen sigortalı sayısının ortalaması esas alınmaktadır.

2019 yılında tescil edilen işyerleri için sigortalı sayısının belirlenmesinde ise bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısı dikkate alınmaktadır.

2019 yılına ait aylık hizmet bildirgelerinin yasal süresi içinde verilmesi şartıyla;

Ortalama Sigortalı SayısıGünlük DestekAylık Destek
1-4995,00 TL150,00 TL
500 ve üzeri3,36 TL100,80 TL

*5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılar dışındakiler kapsam dışındadır.

KADIN, GENÇ VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLANLARIN TEŞVİKİ

31.12.2020 yılına kadar6 aydır işsiz olan kişileri, kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarakistihdam eden özel sektör işverenlerine prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik primi işveren payı desteği olarak aylık kişi başı 524,47 ila 3.933,54 TL arasında İşsizlik Sigortası Fonundan destek sağlanmaktadır.

Yararlanma Şartları:

Sigortalı Açısından;

1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olmak,

Fiilen çalışmak,

18 yaşından büyük olmak,

İşe başladığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmamak,

İşveren Açısından;

Özel sektör işvereni olmak (ihaleli iş olmaması),

Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

İşyerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması,

Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermek,

Sigorta primlerini yasal süresi içinde ödemek,

Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı yönünde bir tespitin bulunmaması.

Teşvik süresi gruplara göre değişkenlik arz etmektedir ve şu şekildedir:

18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,

18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,

29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,

Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay,

Süreyle destek sağlanmaktadır.

İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek maksadıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm getirilmiştir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

İşverende Aranan Şartlar;

İlgili mevzuatı kapsamındaen az 2 sigortalıçalışanı olan işverenler,

İşverenlerçalışan sayısının % 30’una kadar katılımcı talep edebilir.

Kamu kurumu olmayan ve kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan tüm işverenler programa başvuru yapabilir.

Katılımcıda Aranan Şartlar;

15 yaşını tamamlamış İŞKUR’a kayıtlı işsizler,

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmayanlar,

Son 1 ayda uzun vadeli sigorta primi bulunmayan Kuruma kayıtlı işsizler,

İşverenin son 3 ayda çalışanı olmayanlar,

Lise ve üniversite öğrencileri.

İşverenin İstihdam Yükümlülüğü;

Programdan yararlanmak isteyen işverenlerin en az % 50 istihdam taahhüdü vermesi gerekmektedir.

İstihdam edilecek katılımcı sayısı program süresinin ¼’lük kısmı sonunda programa devam eden katılımcı sayısı üzerinden hesaplanır.

İstihdam süresi 60 günden az olmamak üzere en az program süresi kadar olmak zorundadır.

Yararlanılan programdan sonra istihdam başlatılıp sürenin dolması beklenmeden taahhütname verilerek yeni talepte bulunulabilir.

Katılımcıların program bitiminden itibaren 30 gün içinde işe başlatılması gerekmektedir.

İŞKUR Tarafından Yapılan Ödemeler;

Katılımcılara İŞKUR tarafından günlük 77,70 TL cep harçlığı verilmektedir. (Aylık net asgari ücret 2.020 TL düzeyinde)

Öğrencilere 58,27 TL, işsizlik ödeneği alanlara 38,85 TL ödenmektedir.

İş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası prim giderleri de İŞKUR tarafından ödenmektedir.

İşverenler Tarafından Katılımcılara Yapılan Ödemelerin Vergi Matrahından Düşürülmesi

İşbaşı eğitim programlarına katılanlara Kurumun yaptığı ödemelere ek olarak programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ilave ödemelerin brüt asgari ücretin yarısına kadar olan tutarı vergi matrahından düşülebilmektedir.

Örnek: Ayda 20 gün programa katılan kişiye İŞKUR toplam 1.554 TL ödemektedir. İşveren katılımcıya yemek, yol masrafı vb. adı altında 300 TL ödemek isterse bu tutarı vergiden düşebilir.

İşbaşı Eğitim Programına İlişkin İlave Bilgiler

2019 yılında imalat ve bilişim sektörlerindeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarımızın süresi 6 Ay olarak uygulanacaktır.

2019 yılında işbaşı eğitim programlarımıza katılan vatandaşlarımıza günlük 77,70 TL ödenecektir. Ay içerisinde 26 fiili gün programa katılan kişilere net 2.020 TL TL ödeme yapılacaktır. Öğrencilere 58,27 TL, işsizlik ödeneği almakta olanlara ise 38,85 TL cep harçlığı ödenecektir.

Bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi Geleceğin Meslekleri olarak öngörülen mesleklerde 18-29 yaş aralığındaki katılımcılar için program süresi en fazla 9 Ay olarak uygulanabilecektir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda katılımcı zaruri gideri günlük 85 TL olarak uygulanacaktır.

– 2019 yılında 2-5 yaş arasındaki (2 ve 5 yaş dâhil) çocuğu olan ve sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına veya imalat sektöründe düzenlenen işbaşı eğitim programına katılan annelere kurs/program süresince aylık 400 TL bakım desteği karşılanacaktır. Çocuğu kreşe/gündüz bakımevine (özel veya kamu) devam eden kadın kursiyer/katılımcılar destekten yararlanabilecektir.

Destekten yalnızca bir çocuk için yararlanılabilecektir.

   MESLEKİ EĞİTİM VE BECERİ GELİŞTİRME İŞBİRLİĞİ PROJESİ (MEGİP)

– İşverenlerimizin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere mesleki eğitim kurslarımızda teorik ve pratik eğitimi bir arada vereceğimiz yeni bir sistemi hayata geçirilmiştir.

TOBB ile İŞKUR iki yıl boyunca mesleki eğitim kurslarımızda teorik ve pratik eğitimi bir arada uygulanmaktadır.

Bu kapsamda 160 fiili günü geçmeyecek şekilde (en fazla 8 ay süreyle) düzenlenecek mesleki eğitim kurslarımıza katılan vatandaşlarımıza günlük 77,70 TL cep harçlığı (işsizlik ödeneği alanlara 38,85 TL) ödenmektedir.

<
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-